MasterCard | MasterCard SecureCode | VISA | Verified By VISA

Testowy regulamin wróć

Warunki i zasady korzystania z usług

przekazów pieniężnych przez Internet

świadczonych przez Global Money Express Ltd.

w Serwisie www.zawszezglobalem.com

 1. Postanowienia ogólne
 2. Definicje
 3. Warunki korzystania z Serwisu Zawszezglobalem.com
 4. Zakres usług świadczonych w Serwisie Zawszezglobalem.com
 5. Rezygnacja i zwroty
 6. Warunki korzystania przez Klientów z usług świadczonych przez GME
 7. Polityka prywatności.
 8. Zablokowanie konta w Serwisie Zawszezglobalem.com
 9. Usunięcie konta w Serwisie Zawszezglobalem.com
 10. Reklamacje
 11. Inne postanowienia

 

I. Postanowienia ogólne.

 1. Niniejsze warunki mają zastosowanie w odniesieniu do usług przekazów pieniężnych świadczonych drogą internetową przez Global Money Express Ltd. na rzecz Klientów w Serwisie www.zawszezglobalem.com;
 2. Spółka Global Money Express Ltd (zwana dalej GME) jest zarejestrowana w rejestrze spółek Companies House pod numerem rejestracyjnym 05821654. Siedziba główna spółki znajduje się pod adresem 234-246 King Street, Londyn W6 0RF, telefon 02087480204, e-mail: info@globalmoneyexpress.co.uk
 3. GME jest zarejestrowana przez HM Revenue and Customs pod numerem rejestracyjnym 12260864. GME jest podmiotem uprawnionym do świadczenia usług płatniczych i podlega nadzorowi Financial Conduct Authority z Wielkiej Brytanii na mocy przepisów z 2009 roku o usługach płatniczych Payment Services Regulations 2009 (numer licencji 577345).
 4. GME jest wyłącznym właścicielem i administratorem internetowego Serwisu www.zawszezglobalem.com oraz innych domen, przy wykorzystaniu których GME świadczy usługi Klientom.
 5. Treść i wygląd Serwisu www.zawszezglobalem.com stanowią wyłączną własność GME i są objęte ochroną wynikającą z przepisów prawa o ochronie własności intelektualnej w Wielkiej Brytanii. Pozostałe usługi i nazwy firm zamieszczone na Stronie Internetowej mogą stanowić znaki towarowe odpowiednich właścicieli tych znaków.
 6. Dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu www.zawszezglobalem.com może być czasowo zawieszony w okresie prowadzenia prac konserwacyjnych systemów teleinformatycznych, za co GME nie ponosi odpowiedzialności wobec Klientów. GME dokłada wszelkich możliwych wysiłków, aby utrudnienia takie występowały możliwie najrzadziej lub możliwie najkrócej.

 

II. Definicje

Poniższe określenia używanie w niniejszym dokumencie będą miały następujące znaczenie:

 1. Global Money Express, GME, my, nas lub nasz oznacza Global Money Express Ltd.
 2. Klient oznacza zweryfikowanego użytkownika serwisu www.zawszezglobalem.com Pojęcie Klient oznaczać będzie każdą osobę pełnoletnią posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, której nadany został Numer Identyfikacyjny Klienta.
 3. Serwis oznacza wszelkie usługi przekazów pieniężnych oferowane Klientom przez Global Money Express za pomocą internetowego Serwisu www.zawszezglobalem.com
 4. Transakcja Płatnicza oznacza instrukcje Klienta dotyczące przekazu pieniędzy na konto bankowe lub do odbioru w gotówce w kraju przeznaczenia
 5. Numer Identyfikacyjny Klienta oznacza niepowtarzalny numer nadawany Klientowi przez Global Money Express.

 

III. Warunki korzystania z Serwisu Zawszezglobalem.com

 1. GME oferuje detaliczne usługi przekazów pieniężnych Klientom chcącym przesłać pieniądze za granicę. Usługi dostępne są wyłącznie dla Klientów, którzy:
  1. posiadają konto w Serwisie www.zawszezglobalem.com,
  2. zalogowali się do swojego konta w Serwisie www.zawszezglobalem.com
 2. W celu założenia Konta w Serwisie www.zawszezglobalem.com Klient musi wypełnić formularz rejestracyjny i zdefiniować niepowtarzalną nazwę Klienta oraz hasło. Musi także podać aktywne konto poczty elektronicznej, które będzie używane do korespondencji w sprawach związanych z korzystaniem z Usług www.zawszezglobalem.com Aktywacja konta Klienta wymaga potwierdzenia dokonanego zgodnie z instrukcją przesłaną Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez niego adres w formularzu rejestracyjnym.
 3. Dane umożliwiające potwierdzenie tożsamości, które Klient podaje GME muszą być zgodne z prawdą a wszelkie zmiany muszą być dokonywane wyłącznie w taki sposób, aby dane zawsze były zgodne z aktualnym stanem faktycznym. GME dokonuje ich weryfikacji oraz decyduje, czy Klient spełnia określone w niniejszych Warunkach i Zasadach warunki formalne niezbędne do korzystania z Usług GME. Jeśli jest to niezbędne, GME wymaga przedstawienia przez Klienta poświadczonych kopii dokumentów takich jak dowód osobisty, potwierdzenie adresu zamieszkania lub kopii dokumentów potwierdzających źródło pochodzenia transferowanych środków pieniężnych.
 4. Klient zobowiązany jest do korzystania wyłącznie z własnego konta w Serwisie Zawszezglobalem.com. Udostępnianie pod jakimkolwiek tytułem swojego konta w Serwisie Zawszezglobalem.com do używania osobom trzecim jest zabronione.
 5. Klient zobowiązany jest chronić poufność informacji umożliwiających dostęp do jego konta w Serwisie zawszezglobalem.com, w szczególności poprzez nieujawnianie tych informacji osobom trzecim.
 6. Usługi Zawszezglobalem.com świadczone przez GME przeznaczone są wyłącznie na użytek własny Klientów i nie mogą być wykorzystywane w części lub całości do jakichkolwiek innych celów, w szczególności komercyjnych.
 7. Klient zobowiązany jest do korzystania z Serwisu Zawszezglobalem.com i z Usług Zawszezglobalem.com wyłącznie zgodnie z niniejszymi Warunkami i Zasadami, obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami przyjętymi dla korzystania z sieci Internet i dokonywania czynności za jej pośrednictwem.

 

IV. Zakres usług świadczonych w Serwisie Zawszezglobalem.com

 1. GME świadczy Klientom w Wielkiej Brytanii usługi międzynarodowego przekazu środków pieniężnych w ramach internetowego Serwisu Zawszezglobalem.com.
 2. W celu zainicjowania Transakcji Płatniczej Klient jest zobowiązany przekazać GME informacje jednoznacznie identyfikujące indywidualny lub grupowy podmiot, na rzecz którego przekazywane będą środki płatnicze („Odbiorca”) oraz/lub dane dotyczące rachunku bankowego Odbiorcy.
 3. Klient gwarantuje, że informacje, które przekazuje GME są oraz pozostaną poprawne i zgodne z prawdą.
 4. Transakcje Płatnicze będą wypłacane Odbiorcy w oparciu o przepisy i ograniczenia Wielkiej Brytanii oraz rządu kraju Odbiorcy w nawiązaniu do przepisów regulujących usługi przekazów pieniężnych.
 5. GME nie ponosi odpowiedzialności (ale ponosi odpowiedzialność Klient) za prawidłowość przekazanych przez Klienta informacji oraz nie będzie odpowiedzialna za straty lub szkody poniesione przez Klienta w wyniku nieprawidłowości lub niekompletności tych informacji.
 6. Klient gwarantuje i poświadcza wobec GME w imieniu swoim oraz Odbiorcy, że w żaden sposób, pośrednio ani bezpośrednio, nie naruszają żadnych praw, ustaw, umów ani przepisów, w tym przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, nielegalnym grom hazardowym, wspieraniu działalności terrorystycznej, oszustwom i kradzieży. GME będzie współpracować z organami ochrony prawa w zakresie dochodzenia i karania nielegalnych działań.
 7. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia GME, jeżeli dostrzeże jakikolwiek błąd lub że istnieje podejrzenie błędu w działaniu Serwisu lub wszelkich transakcji przeprowadzonych w wyniku korzystania z Serwisu.
 8. Klient powinien zachować szczególną ostrożność przy dokonywaniu przekazów pieniężnych na rzecz nieznanego Odbiorcy i nie powinien udostępniać informacji dotyczących takiej transakcji stronom trzecim.
 9. Klient nie ma możliwości wprowadzenia żadnych poprawek do Transakcji Płatniczej po wysłaniu jej za pomocą Serwisu www.zawszezglobalem.com
 10. GME nie będzie w żadnym wypadku odpowiedzialna za jakiekolwiek uboczne, pośrednie, szczególne lub wynikowe szkody lub jakąkolwiek inną przyczynę znajdującą się poza naszą kontrolą. GME będzie ponosić odpowiedzialność wyłącznie za straty lub opóźnienia, o ile podlegają one naszej kontroli.
 11. Przepisy z 2009 roku o usługach płatniczych Payment Services Regulations 2009
  SI 209/209 regulujące informacje o transakcji płatniczej powiązane z Transakcją Płatniczą mogą zostać wykorzystane w celu weryfikacji i zapewniania usług przekazów pieniężnych. Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że informacje dotyczące Klienta i świadczonych mu usług mogą zostać ujawnione organom, jednostkom lub agencjom regulacyjnym lub rządowym tam, gdzie jest to od nas wymagane prawem lub lub o ile takie ujawnienie może pomóc w zwalczaniu oszustwa, przestępstw związanych z praniem pieniędzy lub innych działań przestępczych.
 12. GME umożliwia zarejestrowanym Klientom zlecenia przekazów pieniężnych podczas rozmowy telefonicznej z konsultantem GME oraz dokonywanie płatności karta bankową lub przelewem bankowym. Rozmowa przeprowadzana jest z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa a personel specjalnie przeszkolony do wykonywania tego typu czynności. Klient wyrażając zgodę na przeprowadzenie płatności kartą bankową za pośrednictwem rozmowy telefonicznej z konsultantem GME wyraża zgodę na przekazanie danych wymaganych do prawidłowego przeprowadzenia transakcji oraz akceptuje fakt, że rozmowa telefoniczna jest rejestrowana.
 13. W momencie przyjęcia przez GME Transakcji Płatniczej Klient wyraża zgodę na obciążenie go opłatą za przekaz, wysokość której zostaje mu podana przed ostateczną autoryzacją transakcji. Informacje dotyczące opłat znajdują się na stronie internetowej Serwisu www.zawszezglobalem.com Opłata stanowi koszty administracyjne, które nie podlegają zwrotom.
 14. Klient zostanie poinformowany o kursie wymiany odnoszącym się do przesyłanych pieniędzy przed ostatecznym złożeniem zlecenia przekazu za pośrednictwem Serwisu www.zawszezglobalem.com Zwykle przewalutowujemy przekaz w czasie składania zlecenia i Odbiorca otrzymuje odpowiednią kwotę w walucie lokalnej. GME ustala swój kurs wymiany na podstawie dostępnych na rynku komercyjnym kursów międzybankowych powiększonych o marżę. GME może zarabiać na kursie wymiany walut. Normalnym trybem przekazy realizowane są w walucie kraju Odbiorcy. Jeżeli jednak Odbiorca zażyczy sobie, aby wypłata została zrealizowana w innej walucie, Odbiorca może zostać obciążony opłatą za przeliczenie na walutę obcą. Taka wymiana stanowi odrębną transakcję i nie jest częścią Transakcji Płatniczej zainicjowanej przez Klienta.
 15. Klienci za pośrednictwem GME mogą realizować przekazy do wysokości limitów określanych indywidualnie dla każdego klienta. Wysokość limitu jest na bieżąco aktualizowana na indywidualnym koncie Klienta w Serwisie Zawszezglobalem.com
 16. Zlecenia przekazów w Serwisie realizowane są w taki sposób, aby pieniądze trafiały do odbiorców jak najszybszym czasie. Środki wpłyną na konto Odbiorcy nie później niż na koniec trzeciego dnia roboczego po tym, jak GME otrzyma i zrealizuje zlecenie Zlecenia otrzymane po godzinie 17.00 w dzień roboczy lub w dowolnym czasie w sobotę, niedzielę lub święto zostaną zrealizowane w pierwszy przypadający po takim dniu dzień roboczy. Zlecenia mogą być realizowane dopiero od momentu wpłynięcia na konto GME rozliczonych środków.
 17. Jako dzień roboczy GME określa każdy dzień, w którym bank lub uprawniona instytucja płatnicza odbiorcy przekazu prowadzi działalność i umożliwia zaksięgowanie środków na rachunku beneficjenta.
 18. GME może odmówić wykonania zlecenia przekazu pieniężnego w przypadku gdy:
  • Istnieje uzasadnione podejrzenie że przekaz może być wykorzystany niezgodnie z polityką GME mającą na celu przeciwdziałanie oszustwom, wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł lub finansowaniu terroryzmu.
  • Klient nie zaktualizował wymaganych przez GME dokumentów lub danych.
  • Klient zlecił realizację przekazu w nieprawidłowy sposób, w szczególności na nieprawidłowo wypełnionym formularzu.
  • Klient zlecił dyspozycję przekazu anie zapewnił środków pieniężnych na jego realizację (kwoty przekazu i opłaty).
  • Wystawca karty nie autoryzował wykorzystania przez Klienta karty bankowej do zapłaty za transakcję i pokrycia opłat należnych GME z tytułu transakcji.
  • naruszenia przez Klienta postanowień niniejszych Warunków.
 19. GME w przypadkach określonych w pkt. 18 nie ponosi odpowiedzialności za skutki związane z odmową, niedokonaniem lub opóźnieniem zleconego przekazu.
 20. GME nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikające z pomyłki Klienta lub odbiorcy przelewu.

 

V. Rezygnacja i zwroty

1.   Klient ma prawo anulować Transakcję Płatniczą zleconą za pośrednictwem Serwisu www.zawszezglobalem.com wysyłając prośbę o rezygnację przez swoje konto w Serwisie. Jest to możliwe zanim płatność nie zostanie przesłana do Odbiorcy. Rezygnacja za pośrednictwem Serwisu www.zawszezglobalem.com jest możliwa, zanim transakcja nie zostanie zrealizowana przez GME.

2. Jeśli Użytkownik skorzysta z prawa do anulowania zlecenia, GME zwróci Klientowi tylko kwotę, która miała być przeznaczona dla Odbiorcy.

3. Opłaty i prowizje naliczane przez GME za realizację zlecenia i zapłacone przez Klienta nie podlegają zwrotowi.

4. GME nie może zagwarantować, że prośba o anulowanie zlecenia zostanie faktycznie wykonana.

5. W przypadku, gdy Transakcja Płatnicza nie została wykonana prawidłowo, Klientowi może przysługiwać zwrot. GME musi zostać poinformowana o tym nie później niż w terminie 13 miesięcy od daty transakcji. GME nie będzie odpowiedzialna wobec Klienta za nic więcej oprócz kwoty przekazu oraz naszych opłat. Klientowi nie przysługuje odszkodowanie w ramach Programu Kompensacyjnego Usług Finansowych, ponieważ GME nie jest bankiem ani instytucją powierniczą.

 

VI. Warunki korzystania przez Klientów z usług świadczonych przez GME

 1. Korzystanie z usług GME za pośrednictwem Serwisu www.zawszezglobalem.com wymaga zastosowania się do niniejszych Warunków oraz posiadania aktywnego konta w Serwisie www.zawszezglobalem.com
 2. Aby korzystać z Serwisu GME istnieje konieczność zarejestrowania i aktywowania konta Klienta. Loginem Klienta w Serwisie GME jest unikalny adres poczty elektronicznej klienta. Hasłem jest przyjęty przez Klienta ciąg minimum 6 liczb lub cyfr (małych i dużych) i znaków specjalnych. Po zarejestrowaniu zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej wiadomość z linkiem aktywującym konto drogą elektroniczną. Aby dokończyć rejestrację Klient powinien uzupełnić wymagane dane oraz dostarczyć żądane dokumenty potwierdzające tożsamość i dane adresowe. GME zastrzega sobie prawo odmowy zarejestrowania loginu w przypadku, gdy dany login został już wcześniej zarejestrowany.
 3. GME zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego lub korzystając z weryfikacji elektronicznej.
 4. Login i hasło mają charakter poufny i Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody spowodowane ujawnieniem go osobom trzecim. Klient korzystający z loginu i hasła zobowiązany jest do aktualizacji swoich danych podanych przy rejestracji, każdorazowo w przypadku ich zmiany. Odpowiedzialność za ewentualne negatywne następstwa braku aktualizacji danych ponosi Klient.
 5. Czynności rejestracyjne są dokonywane przez Klienta jednorazowo, a kolejne zlecenia realizowane są na podstawie logowania się Klienta do Serwisu poprzez podanie loginu i ustalonego hasła.
 6. Rejestrując się w Serwisie www.zawszezglobalem.com Klient jest zobowiązany złożyć oświadczenie o zaakceptowaniu postanowień niniejszych Warunków. Zastosowanie postanowień innych niż wynikające z niniejszych Warunków lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, bez uprzedniej zgody GME, jest nieskuteczne prawnie. Oświadczenie powyższe ma następujące brzmienie: „akceptuję regulamin Global Money Express Ltd i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Global Money Express w celu prawidłowej realizacji przekazów pieniężnych w Serwisie Zawszezglobalem.com”.
 7. W celu skorzystania z odpłatnych Usług Zawszezglobalem.com Klient powinien:
  1. wypełnić w prawidłowy sposób formularz rejestracyjny (w szczególności podać wymagane w formularzu dane, adres e-mail i ustalić hasło),
  2. zapoznać się z treścią niniejszych Warunków i zaakceptować je poprzez kliknięcie w odpowiednie okienko z informacją „Kliknij aby zaakceptować”,
  3. wyrazić zgodę na zawarcie Umowy poprzez potwierdzenie zlecenia przekazu na formularzu Podsumowanie Transakcji poprzez kliknięcie dyspozycji ZATWIERDŹ.
 8. Każdemu zleceniu przekazu nadawany jest niepowtarzalny numer przekazu, który jest dostępny w historii transakcji
 9. Po złożeniu zlecenia, Klient otrzymuje e-mail z potwierdzeniem przyjętego zlecenia przekazu pieniężnego do realizacji.

 

VII. Polityka prywatności.

 1. Global Money Express wykorzysta informacje podane przez Klienta w celu świadczenia usług przekazów pieniężnych. Spółka Global Money Express jest zarejestrowana w Agencji Ochrony Danych Osobowych i może zbierać i przechowywać dane osobowe Klientów w swojej bazie danych w celach administracyjnych związanych z ciągłą współpracą z Klientem.
 2. GME zastrzega sobie prawo, do publikowania według własnego wyboru i uznania treści kierowanych przez Klienta do GME pytań związanych z usługami i produktami www.zawszezglobalem.com oraz udzielonych na nie odpowiedzi, z zastrzeżeniem, że GME nie ujawni tożsamości Klienta.
 3. GME zastrzega sobie prawo do wykorzystywania Serwisu www.zawszezglobalem.com do prowadzenia działalności reklamowej i ogłoszeniowej wśród Klientów, a w szczególności poprzez kierowanie do Klientów treści reklamowych, informacyjnych i komercyjnych dotyczących usług www.zawszezglobalem.com
 4. Klient oświadcza, iż przez przystąpienie do korzystania z usług www.zawszezglobalem.com a w szczególności poprzez podanie danych niezbędnych do założenia konta Klienta w Serwisie www.zawszezglobalem.com Klient wyraża zgodę na przetwarzanie zarówno w danym momencie jak i w przyszłości jego danych osobowych do celów związanych z realizacją Umowy i do celów marketingowych.
 5. GME oświadcza, iż:
  • przykłada szczególną wagę do zagadnień ochrony prywatności Klientów stosując do tego celu odpowiednie środki organizacyjne i techniczne,
  • przetwarza dane osobowe Klienta na podstawie zgody Klienta oraz w części na podstawie upoważnienia ustawowego.

  

 1. GME informuje, iż:
  • jest administratorem danych osobowych Klienta,
  • podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, zaś Klient ma prawo dostępu do nich i poprawiania ich,
  • w Serwisie www.zawszezglobalem.com stosowane są pliki „cookies”, co pozwala dostosować świadczenie Usług www.zawszezglobalem.com do indywidualnych potrzeb i preferencji Klienta, a także służy uzyskiwaniu danych statystycznych dotyczących korzystania z Usług www.zawszezglobalem.com

  

 1. Akceptantem kart bankowych używanych przez Klientów do zrealizowania płatności na rzecz GME jest Global Money Express Ltd wLondynie
 2. Szczegółowe dane Klienta, Odbiorcy przekazu, pozostałe szczegóły przekazu oraz dane karty bankowej wraz z numerem CVV zawsze są wprowadzane przez Klienta na stronie zabezpieczonej szyfrowanym połączeniem przy użyciu protokołu SSL.
 3. GME oświadcza, że nie nie przechowuje żadnych danych kart bankowych nadawcy w tym też kodów CVV.
 4. GME oświadcza, a Klient przyjmuje do wiadomości, iż do zawarcia Umowy oraz świadczenia usług www.zawszezglobalem.com niezbędne jest każdorazowo wskazanie GME adresu aktywnego konta poczty elektronicznej wykorzystywanego przez Klienta do korespondencji w związku z usługami www.zawszezglobalem.com
 5. Klient oświadcza, iż wyraża zgodę na:
  • przekazywanie przez GME danych osobowych Klienta osobom trzecim w ramach dopuszczalnych obowiązującym prawem,
  • otrzymywanie od GME, współpracowników lub kontrahentów GME, informacji handlowych jak również informacji związanych z promocjami i konkursami organizowanymi przez GME lub na zlecenie GME lub przy jej udziale.

     

 

VIII. Zablokowanie konta w Serwisie Zawszezglobalem.com.

 1. GME zastrzega sobie prawo, na co Klient wyraża zgodę, iż GME może zablokować konto Klienta w Serwisie www.zawszezglobalem.com w przypadku, gdy Klient pomimo upomnienia narusza postanowienia niniejszych Warunków.
 2. Klient oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że zablokowanie przez GME konta Klienta w Serwisie www.zawszezglobalem.com zgodnie z niniejszymi Warunkami spowoduje czasową utratę przez Klienta możliwości korzystania z Usług www.zawszezglobalem.com, na co Klient wyraża zgodę.
 3. GME zastrzega, na co Klient wyraża zgodę, iż odblokowanie zablokowanego zgodnie z niniejszymi Warunkami konta Klienta w Serwisie www.zawszezglobalem.com nastąpi po upływie czasu swobodnie określonego przez GME, stosownie do wagi naruszenia, jako sankcja za naruszanie niniejszych Warunków lub obowiązujących przepisów prawa.

 

IX. Usunięcie konta w Serwisie Zawszezglobalem.com.

 1. Klient może w każdym czasie zwrócić się w formie e-mailowej na adres GME o usunięcie własnego konta w Serwisie www.zawszezglobalem.com. GME zobowiązuje się do usunięcia konta w ciągu trzech dni roboczych od zarejestrowania prośby.
 2. GME zastrzega, a na co Klient wyraża zgodę, iż GME może usunąć konto Klienta w Serwisie www.zawszezglobalem.com w przypadku gdy Klient narusza Warunki Serwisu www.zawszezglobalem.com.
 3. Pomimo usunięcia konta Klienta w Serwisie www.zawszezglobalem.com GME ma obowiązek przechowywania danych klienta, historii operacji oraz wszelkich informacji zgromadzonych tam przez Klienta przez okres 5 lat.
 4. Klient oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że usunięcie przez Klienta konta w Serwisie www.zawszezglobalem.com stanowi wypowiedzenie przez Klienta ze skutkiem natychmiastowym Umowy o świadczenie Usług www.zawszezglobalem.com
 5. Klient oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że usunięcie zgodnie z Warunkami konta Klienta w Serwisie www.zawszezglobalem.com nie może stanowić jakiejkolwiek podstawy do roszczeń przeciwko GME o odszkodowanie, dla podkreślenia czego zrzeka się wszelkich takich roszczeń.

 

X. Reklamacje.

 1. Reklamacje przyjmowane są bezpośrednio w Serwisie https://zawszezglobalem.com/transfer/page/show/reklamacje, w formie pisemnej pod adresem GME, a także telefonicznie pod numerem 02087415541 (UK), za pośrednictwem poczty elektronicznej : biuro@globalmoneyexpress.com.
 2. Reklamacje, w związku ze złożeniem których Klient żąda zwrotu środków pieniężnych, muszą być składane na adres siedziby GME w formie pisemnej. Reklamacja winna zawierać dane identyfikacyjne Klienta składającego reklamację oraz zawierać zwięzły opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji wraz z jej uzasadnieniem.
 3. Jeśli występują jakiekolwiek problemy z naszym Serwisem www.zawszezglobalem.com GME dołoży wszelkich starań, by jak najszybciej rozpatrzyć reklamację Klienta. Jeśli Klient nie będzie zadowolony z odpowiedzi GME na reklamację lub GME nie zakończy jej rozpatrywania w ciągu 8 tygodni od daty jej złożenia, Klient może wnieść skargę do skargę do Financial Ombudsman Service, South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, Londyn E14 9SR.

 

XI. Postanowienia końcowe.

 1. GME zastrzega sobie prawo dokonywania w dowolnym czasie zmian w niniejszych Warunkach. Zmiany takie mogą nie stosować się do Transakcji Płatniczych zainincjowanych przed datą wprowadzenia takiej zmiany.
 2. Zmiany Warunków zaczynają obowiązywać w momencie publikacji ich w Serwisie www.zawszezglobalem.com
 3. Niniejsze Warunki oraz Umowę pomiędzy GME a Klientem regulują przepisy prawa Wielkiej Brytanii.
 4. Wszelkie spory, roszczenia i inne kwestie powstałe w związku z korzystaniem z przez Klienta z Usług www.zawszezglobalem.com oraz korzystaniem z usług www.zawszezglobalem.com rozstrzygane będą przez sądy w Anglii.
 5. Wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo i miejscowo brytyjski sąd powszechny.
 6. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków okaże się lub uznane zostanie prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, wszystkie pozostałe postanowienia Warunków pozostają w mocy.

 

FacebookTwitter

Testowy regulamin wróć